xĐỨC

Trang thông tin, giao lưu, chia sẻ... Dành cho tất cả mọi người...

5.4.11

Hướng dẫn truy cập Facebook dễ dàng

Khi mà các cách đổi DNS đều bất lực, hay vào qua các trang web trung gian khó khăn và bất tiện, sử dụng phần mềm phức tạp... Thì cách dưới đây là tối ưu nhất dành cho bạn:


- Mở notepad.
- Chọn File > Open file hosts trong c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
- Sao chép đoạn IP dưới đây vào cuối file này (Xóa những IP trước đó liên quan tới Facebook, còn IP nào mặc định thì cứ để đó), sau đó save lại (Chú ý khi save ở Notepad lại thì xóa đuôi định dạnh *.txt đi, chỉ lưu là hosts (thông thường khi lưu thì có dạnh hosts.txt)
- Trong trường hợp skhông thể lưu lại, hãy kiểm tra file có bị đánh dấu "read-only" hay ko (bỏ chọn read-only trong properties của explorer) :

125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 logins.facebook.com

66.220.149.11 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
66.220.158.43 apps.facebook.com
69.63.189.16 apps.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

72.246.31.67 photos-g.ak.fbcdn.net
72.246.31.65 photos-a.ak.fbcdn.net
72.246.31.32 photos-b.ak.fbcdn.net
72.246.30.145 photos-c.ak.fbcdn.net
72.246.31.72 photos-d.ak.fbcdn.net
72.246.31.34 photos-e.ak.fbcdn.net
72.246.31.25 photos-f.ak.fbcdn.net
204.0.5.41 external.ak.fbcdn.net
96.17.148.104 profile.ak.fbcdn.net
204.0.5.40 static.ak.fbcdn.net
66.220.151.81 0.155.channel.facebook.com 


--------------------------------------------------------------------

Các IP của Facebook thay thế:
* 125.252.224.88
* 66.220.149.11
* 69.63.181.12 - IP mặc định của FB
* 66.220.158.43
* 69.63.189.16
* 153.16.15.71
* 60.254.185.83